główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Dane teleadresowe

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu ul. Cecylii 30 47-400 Racibórz tel. (32) 415-50-17 fax: (32) 417-10-38 e-mail I: dyrektor.sp1raciborz@gmail.com e mail II: szkolanaostrogu@op.pl strona internetowa: www.sp1raciborz.pl

Utworzony: 2010-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 08:28

2. Dyrektor

Dyrektor Szkoły

Patrycja Pol dyrektor.sp1raciborz@gmail.com

Utworzony: 2010-01-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 11:40

3. Regulamin ZFŚS

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIA...

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU I. ZASADY OGÓLNE §1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, zwany dalej regulaminem, powstał na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami), b) ustawy z dnia 23 m...

Utworzony: 2019-08-23 | Zmodyfikowany: 2019-08-23 17:54

4. Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim.

Autyzm - wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 11:33

5. Zarządzenia dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 2/2018/2019 w sprawie zmian odpłatności za obiady.

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 13:21

6. Zarządzenia dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 4/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w razie wyp...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 13:21

7. Wspólna nauka drogą do sukcesu.

Wspólna nauka drogą do sukcesu.

Dane szczegółowe projektu Tytuł projektu: „Wspólna nauka drogą do sukcesu”. Fundusz: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Wartość: 19 984,36 euro. Wartość dofinansowania z EFRR : 16 986,70 euro. Wartość dofinansowania z budżetu państwa RP: 999,21 euro Beneficjent: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz. Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018. Streszczenie projektu. Projekt dotyczy wspóln...

Utworzony: 2018-05-21 | Zmodyfikowany: 2018-05-21 12:14

8. Zamówienie 2018 - 1

Zamówienie publiczne

Utworzony: 2018-04-18 | Zmodyfikowany: 2018-04-27 10:45

9. Statut

Statut szkoły kwiecień 2018

Utworzony: 2018-04-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-12 09:24

10. Statut

Statut szkoły na dzień 28 listopad 2018.

Statut szkoły na dzień 28 listopad 2018.

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 09:13

11. Zarządzenia dyrektora szkoły

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017-2018.

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-25 12:00

12. Statut

Uchwała w sprawie uchylenia Statutu sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddział...

Uchwała Nr 1/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu z dnia 29.08. 2017 r. w sprawie uchylenia Statutu Sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, uchwala, co następuje: § 1. Uchyla Statut Sześcioletniej Szkoły Podsta...

Utworzony: 2017-09-03 | Zmodyfikowany: 2017-09-03 10:27

13. Wicedyrektor

Wicedyrektor Szkoły

Józefa Kielak wicedyrektor ds. dydaktycznych j.kielak@op.pl

Utworzony: 2010-01-30 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 15:59

14. Statut

Aneks nr 1/16/17 do statutu szkoły

Aneks nr 1/16/17 do statutu szkoły zatwierdzony Uchwałą nr 1/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, z dnia 13 września 2016. § 1 W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 12 przyjmuje brzmienie: „Procedura wystawiania oceny z zachowania Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra. 2. Zastosowanie sankcji NR 1, o której jest mowa w paragrafie 13 niniejszego Statutu oraz s...

Utworzony: 2016-11-05 | Zmodyfikowany: 2017-03-07 10:21

15. Statut

Aneks nr 2/16/17 do statutu szkoły

ANEKS nr 2/16/17 DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony Uchwałą nr 4/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, z dnia 31 stycznia 2017. § 1 W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) Rozdział X: ORGANIZACJA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ otrzymuje brzmienie: „Rozdział X: SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.” 2) w § 42 a) dodaje się ust. ...

Utworzony: 2017-03-03 | Zmodyfikowany: 2017-03-07 10:18

16. Zarządzenia dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu z dnia 13 września 2016r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2016r. w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje: ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczyc...

Utworzony: 2016-09-14 | Zmodyfikowany: 2016-09-14 14:30

17. Zarządzenia dyrektora szkoły

ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016 z dnia 31.08.2016 r

ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016 z dnia 31.08.2016 r w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015 poz. 1774 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1. Ustalam stawki czynszu ...

Utworzony: 2016-09-13 | Zmodyfikowany: 2016-09-13 20:33

18. Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz Nr 621/2016

Zarządzenie Nr 621/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2016/2017.

Utworzony: 2016-02-08 | Zmodyfikowany: 2016-02-08 14:51

19. Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz Nr 620/2016

Zarządzenie Nr 620/2016 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organemprowadzącym jest Miasto Racibórz oraz określenia dokumentów niezbędny do potwierdzenia tych kryteriów.

Utworzony: 2016-02-08 | Zmodyfikowany: 2016-02-08 14:44

20. Sekretariat

Sekretariat Szkoły

Teresa Miąsik- Sekretarz Szkoły (32) 415 50 17 szkolanaostrogu@op.pl Zuzanna Wasilewska - Referent ds. uczniowskich (32) 415 50 17 sp1sekretariat@poczta.fm

Utworzony: 2010-01-30 | Zmodyfikowany: 2016-01-25 17:21