główna zawartość
artykuł nr 1

Wspólna nauka drogą do sukcesu.

 Dane szczegółowe projektu

Tytuł projektu: „Wspólna nauka drogą do sukcesu”.

 Fundusz: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

 Wartość19 984,36 euro.

Wartość dofinansowania z EFRR : 16 986,70 euro.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa RP: 999,21 euro

Beneficjent: Miasto Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2018.

Streszczenie projektu.

Projekt dotyczy wspólnego uczenia się w oparciu o doświadczenia obu placówek z wykorzystaniem polsko - czeskich zasobów edukacyjnych. Uczestnicy zwiedzą Centrum Nauki, Elektrownię wodną, Kopalnię Złota, gdzie poznają nowoczesne metody badawcze, a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają do przygotowania stanowisk badawczo - laboratoryjnych w ramach szkolnych festiwali nauki. Podczas wspólnych wyjazdów będą poznawać i badać zasoby przyrody, konstruować, eksperymentować i programować. W ciekawy i innowacyjny sposób będą uczyli się wspólnego pogłębiania wiedzy z przedmiotów ścisłych. 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy pomiędzy partnerskimi szkołami i wspólne podjęcie działań mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych. Będzie to możliwe dzięki integracyjnym wyjazdom edukacyjnym, festiwalom nauki oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych w celu przeprowadzania w nich zajęć laboratoryjnych. Zaplanowane działania pozwolą na poznawanie nowych technologii i narzędzi informacyjno-komunikacyjnych oraz  na zastosowanie ich w edukacji. Ważnym celem będzie też wymiana doświadczeń z zakresie metodyki nauczania. Wspólne aktywności pozwolą poznać stosowane sposoby angażowania uczniów do aktywności naukowej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zamierzone działania, które będą miały na celu pokazanie uczniom alternatywnych form spędzania czasu wolnego i uczenia się poprzez: rekreację, turystykę, eksperymentowanie, badanie, konstruowanie i empiryczne poznawanie świata, umiejętność pracy w grupie. Celem współpracy transgranicznej będzie wspólne działanie zmierzające do rozwiązania wspólnie wybranego i występującego w  obu szkołach problemu.