główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o rekrutacji

obrazek
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o rekrutacji

do projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, poddziałanie 3.3.1 POKL, realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie, pt:„Be Smart, My Student ! – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych ucznia na przykładzie szkół europejskich”.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Cecylii 30,  ogłasza nabór uczestników do projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, poddziałanie 3.3.1 POKL, realizowanego na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie, pt:„Be Smart, My Student! – doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych ucznia na przykładzie szkół europejskich”.
Adresatami projektu są nauczyciele szkół podstawowych Miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.
W projekcie może wziąć udział 12 nauczycieli szkół podstawowych Miasta Racibórz i powiatu raciborskiego, wyłonionych w ramach rekrutacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem.


Zakres projektu: 


Uczestnicy projektu, wspierani przez koordynatorów projektu, wezmą udział w jednej z wizyt studyjnych organizowanych przez partnerów projektu:
a) Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Cursus Island w Reykjaviku, Islandia, lub
b) Victoria Junior School, Wrexham, Walia, Wielka Brytania.
Poprzez obserwację codziennej pracy, aktywne uczestnictwo w zajęciach, indywidulane konsultacje i merytoryczną opiekę koordynatorów projektu, uczestnicy będą mogli zapoznać się z innowacyjnymi metodami i formami pracy z małym dzieckiem, w tym dzieckiem 6-letnim oraz rozwiązaniami organizacyjnymi szkół europejskich. 


Cele projektu:


1. Rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrażania nowych (pozaszkolnych ) form i metod pracy z dziećmi, w tym z dziećmi 6 – letnimi, sposobu organizowania przyjaznej dziecku przestrzeni klasowej i szkolnej poprzez:

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

a) praktyczne zdobycie wiedzy – job shadowing, na temat innowacyjnych form
i metod pracy w szkołach europejskich,
b) praktyczne zdobycie wiedzy o sposobach organizacji przestrzeni klasowej
i szkolnej.
2.  Podniesienie kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli
3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami.
Finansowanie:
W ramach budżetu projektu sfinansowane zostaną wszelkie koszty podróży i pobytu w kraju partnera przyjmującego wraz z ubezpieczeniem, w także przygotowanie uczestników do wyjazdu.


Obowiązki uczestników:


Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania umowy o szkolenie oraz sporządzenia raportu podsumowującego wymianę doświadczeń w systemie Mobility Tool.
Projekt obejmuje obowiązkowe zajęcia z przygotowania językowego i kulturowego w łącznym wymiarze 24 godziny ( marzec, wrzesień 2014 r.) oraz udział w wizycie studyjnej do jednego
z krajów partnerskich.


Rekrutacja do projektu:


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne w „Regulaminie rekrutacji”, dostępnym na stronie internetowej szkoły: www.sp1raciborz.pl, w zakładce „ Be smart, My Student!”
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać „kwestionariusz zgłoszeniowy”, a następnie złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w sekretariacie szkoły pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Cecylii 30.


Termin składania zgłoszeń:


•  do 10 lutego 2014 r. – na wizytę w Islandii w terminie 6-13.04.2014 r.
• do 10 maja 2014 – na wizytę w wielkiej Brytanii w terminie 12-18.10.2014 r.


Ewentualne pytania prosimy kierować do pani Beaty Stępień- kierownika projektu, telefon 4155017, w godz. 8.00 – 15.30.