główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016 z dnia 31.08.2016 r

 ZARZĄDZENIE NR 3/2015/2016

z dnia 31.08.2016 r

 w sprawie zasad używania nieruchomości lub ich części oraz ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie  Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

 art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2015 poz. 1774 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam stawki czynszu z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów sportowych znajdujących się  na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Racibórz, pozostających w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, oddanych w najem w trybie bezprzetargowym.

2. Stawki czynszu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Stawki, o których mowa w ust. 2 obniża się w przypadku najmu pomieszczeń w celach niezarobkowych (w szczególności w związku z prowadzoną działalnością statutową) przez:

1)   stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, członków uczniowskich klubów sportowych  - ” do 50% wysokości opłaty;

2)   osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) – do 50%wysokości opłaty;

3)   organizatorów amatorskich turniejów i rozgrywek w grach zespołowych – do 50% wysokości opłaty.

4. Zwalnia się z opłaty za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych w szkołach:

1)   organizatorów charytatywnych imprez niosących bezinteresowną pomoc chorym dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnością;

2)   uczniów klubu sportowego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, UKS GLOB pod opieką trenerów/instruktorów.

3)   organizatorów międzyszkolnych zawodów sportowych i rozgrywek ligi szkolnej.

§ 2

  W przypadku wynajmu pomieszczeń w dni wolne od pracy po stronie wynajmującego pozostaje pozostawienie pomieszczeń w stanie czystości sprzed wynajmu ( sprzątanie we własnym zakresie ).

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia przyjmuje Dyrektor Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2016r.

  

Cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w

 Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

 

 

 

L.p.

Rodzaj pomieszczeń, obiektu, lokalu

Stawka opłat

za wynajem pomieszczenia (netto)

Jednostka

miary (doba, godzina, metr 2)

Dodatkowe uwarunkowania wynajmu

1.

Sala lekcyjna

 

20 zł

za 1 godz.

 

2.

Sala gimnastyczna

30 zł

 

za 1 godz.

 

3.

Sala do gimnastyki korekcyjnej

 

10 zł

za 1 godz.

 

4.

Pracownie specjalistyczne  (w tym informatyczna)

50 zł

za 1 godz.

 

5.

Sklepik szkolny

 

150 zł

za 1 miesiąc

 

6.

Powierzchnia do wynajęcia na automaty do soków, słodyczy

88  zł

za 1 m-c

 

7.

Boisko szkolne

 

20 zł

za 1 godzinę

 

8.

Pomieszczenia dydaktyczno/użytkowe

5zł - 100 zł

za 1 m2/miesiąc

w zależności od lokalizacji: sale, pomieszczenia piwniczne

8.

Pomieszczenia dydaktyczne/użytkowe

10-40zł

za 1 godz

w zależności od lokalizacji: sale, pomieszczenia piwniczne

9.

Pomieszczenia biurowe

100 zł –500 zł

Za 1 m-c

w zależności od pomieszczenia

10.

Korytarz szkolny

10 zł -150 zł

Za 1 godzinę

w zależności od lokalizacji.