główna zawartość
artykuł nr 1

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W RACIBORZU

 

I. ZASADY OGÓLNE

§1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, zwany dalej regulaminem, powstał na podstawie:

 1. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U Nr 55, poz. 234
  z późniejszymi zmianami),

c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

d)   ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), art.53

§2

Regulamin został uzgodniony z pracownikami Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, z przedstawicielami związków zawodowych działających w Szkole.

 

§3

Regulamin określa zasady przyznawania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń Funduszu.

 

§4

1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Szkoły (art. 10 ustawy o ZFŚS), podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych.

2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

3. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny (art. 11 ustawy o ZFSS).

§5

 1. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest roczny preliminarz dochodów
  i wydatków stanowiący załącznik w regulaminie (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ZFSS).
 2.  Roczny plan finansowy na dany rok ustala się w terminie do 31 marca każdego roku.
 3. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu jest sporządzane do 31 marca roku

   następującego po roku rozrachunkowym.

§6

Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne cele niż zawarte w regulaminie,
a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.

§7

Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nie korzystanie z niego przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania, chyba że naruszono postanowienia tego regulaminu (art. 8 ustawy o ZFSS).

 

II. TWORZENIE FUNDUSZU

§8

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego według obowiązujących przepisów prawa.

§9

Środki Funduszu mogą być zwiększone o (art. 7 ustawy o ZFŚS):

a)  darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych,

b)  odsetki od środków Funduszu,

c)  wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe,

d)  inne środki określone w przepisach.

§10

1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej
  i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (art. 8 ustawy o ZFSS,).

2.  Świadczenia finansowane ze środków Funduszu mają charakter uznaniowy i uprawniony nie może dochodzić z tego tytułu roszczeń.

3. Świadczenia  ze środków Funduszu przyznaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej, zawierający oświadczenie o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz wielkości dochodów, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, w oparciu o - Tabela I - grupy dochodowe– Załącznik nr 1.

§11

 Wszelką odpowiedzialność za gospodarowanie środkami Funduszu Szkoły Podstawowej Nr 1 z  Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu ponosi Dyrektor szkoły.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA

Z FUNDUSZU

§12

Ze świadczeń Funduszu korzystać mogą następujące osoby (art. 2 ust. 5 ustawy o ZFŚS):

1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu, okresu  zatrudnienia  i zatrudnienia w innych zakładach pracy.

2. Pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego oraz nauczyciele na urlopach zdrowotnych bądź przeniesieni w stan nieczynny korzystają ze świadczeń Funduszu na zasadach obowiązujących wobec  pracowników.

3. Emeryci i renciści — byli pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

4. Członkowie rodzin, za których uważa się wszystkie osoby pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta albo rencisty — byłego pracownika, w tym pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole — do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Na korzystającym z Funduszu spoczywa obowiązek dostarczenia zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki dwa razy w roku.

5.  Inne osoby, którym dyrektor przyzna prawo do korzystania ze  świadczeń Funduszu.

6.  Przymiotu członka rodziny nie traci się na wskutek śmierci osoby wymienionej w pkt. 5

 

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU

NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE

DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

 

§13

1. Środki Funduszu przeznaczone są na:

a) świadczenia socjalne w wysokości 70% Funduszu, przy czym 10% tych środków stanowi zabezpieczenie wypłat zapomóg losowych,

b) pomoc mieszkaniową w wysokości 30% Funduszu.

§14

 1. Środki Funduszu przeznacza się na wypłatę do końca sierpnia każdego roku, świadczeń urlopowych dla nauczycieli zgodnie z art.53 ust. La Ustawy Karta Nauczyciela, które ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i zatrudnienia, oraz na dofinansowanie niżej wymienionych form wypoczynku:
 1. wakacyjnego zorganizowanego i niezorganizowanego w zależności od posiadanych środków Funduszu, nie mniej niż raz na dwa lata,
 2. leczenia sanatoryjnego pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych, emerytów i rencistów - byłych pracowników szkoły – nie więcej niż raz w roku,
 3. leczenia sanatoryjnego lub śródrocznych wyjazdów klimatycznych dzieci –„zielone szkoły” / jako drugie dofinansowanie/ - nie więcej niż raz w roku,
 1. Wysokość dofinansowania do danej formy wypoczynku określa Tabela 2 i 3 stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Dofinansowanie do danej formy wypoczynku przyznaje się na pisemny wniosek uprawnionego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.  Dzieciom dofinansowanie do wypoczynku należy się do czasu programowego ukończenia szkoły zawodowej lub średniej, w przypadku młodzieży dalej kształcącej się — do ukończenia 25 roku życia.

5. Podstawą do wypłacenia dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego jest:

a)  przedstawienie faktury VAT przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,

b)  w przypadku dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dla dzieci (wczasy rodzinne, kolonie, obozy, zimowiska w tym również połączonego z nauką) przedstawienie faktury VAT z nazwą formy wypoczynku.

§15

1. Ze środków Funduszu udziela się pomocy socjalnej w zależności od możliwości finansowych Funduszu w formie:

a)  zapomogi losowej pieniężnej lub pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w związku z różnymi wypadkami losowymi (ciężka choroba, wypadek, powódź, pożar), ( Załącznik nr 3)

b) zapomogi socjalnej(zwykłej) dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i innych sytuacji życiowych, ( Załącznik nr 3)

c)  zakupu drobnych upominków (paczek, bonów) dla dzieci w wieku do 18 lat np. z okazji Mikołaja, świąt, Dnia Dziecka itp. (Załącznik nr 4)

d)  pożyczki na cele mieszkaniowe — zasady określone w punkcie V tego Regulaminu,

e)  dofinansowania do okularów korekcyjnych, nie więcej niż 200 zł do kwoty przedłożonej na fakturze imiennej dla pracownika lub jego dziecka nie częściej niż co trzy lata. (Załącznik nr 4)

§16

1. Środki Funduszu przeznaczyć można również (zgodnie z zasadami Tabela I –Załącznik 1)  na  

dofinansowanie lub finansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo — rekreacyjnej w  

formie:

a)  imprez masowych – wycieczek, imprez integracyjnych, sportowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w czasie wolnym od pracy

b)  spektakli teatralnych i filmowych oraz wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, na które bilety wstępu zakupiono przez Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi,

c)  za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych.

Świadczenie przyznaje się na pisemny wniosek uprawnionego. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 4  do niniejszego Regulaminu.

§17

 1. Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń  z Funduszu stanowi dochód brutto przypadający na

1 osobę w rodzinie, uwzględniając łączne dochody brutto wszystkich osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, liczonym jako średnia z 12 miesięcy roku poprzedzającego dany rok rozrachunkowy FŚS. Wzór oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny stanowi Załącznik nr 5

 

2.  Ubiegający się o świadczenia z Funduszu ma obowiązek podania pełnego wynagrodzenia pobieranego przez osoby wspólnie zamieszkujące w gospodarstwie domowym. W przypadku dochodu powyżej dochodu grupy IV Tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu, dopuszczalne jest oświadczenie uprawnionego, o przekroczeniu dochodów określonych stawką  grupy IV – najwyższej.

3. Uprawniony, który samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe zostaje automatycznie przeszeregowany do grupy dochodowej o jeden poziom niżej.

 1. Jeżeli nastąpi zmiana sytuacji życiowej pracownika w ciągu bieżącego roku to na nowo

określany jest jego przydział do grupy dochodowej po przedstawieniu dochodów z ostatnich 3 miesięcy.

§18

1. Pracownik, któremu nie przyznano świadczeń z Funduszu, może wystąpić do Dyrektora Szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego wniosku, jeżeli naruszone zostały postanowienia regulaminu (art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o ZFŚS).

2. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby powinien zawierać:

- dane personalne wnioskodawcy,

- wskazanie usługi, świadczenia lub dopłaty będących przedmiotem wniosku,

- wskazanie punktu regulaminu, który został naruszony wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek powinien być złożony w terminie 7 dni od daty wywieszenia ogłoszenia, o którym mowa w  30 ust. 3.

4. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i po zasięgnięciu opinii przedstawicieli związków zawodowych podejmuje ostateczną decyzję, powiadamiając o niej wnioskodawcę. Termin ten może zostać przedłużony w przypadkach uzasadnionych sprawdzaniem danych zawartych we wniosku poza zakładem pracy lub zasięganiu opinii z zewnątrz, ale tylko wówczas, gdy istnieje uzasadniona wątpliwość co do interpretacji postanowień regulaminu.

 

V. ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK MIESZKANIOWYCH

§19

 1. Z pożyczki mieszkaniowej może korzystać osoba zatrudniona na czas nieokreślony lub osoba zatrudniona na czas określony, jeżeli całkowity czas spłaty pożyczki nie przekracza określonego w umowie o pracę czasu zatrudnienia.

 

 1. Osoba uprawniona do korzystania z pożyczki mieszkaniowej  nabywa praw po przepracowaniu roku kalendarzowego.

§20

1. Środki z Funduszu przeznaczone są na pożyczki mieszkaniowe w celu:

- remont mieszkania,

- remont domu,

- budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym,

- uzupełnienie wkładu członkowskiego w spółdzielni mieszkaniowej,

- zakup mieszkania lub domu,

- spłatę kredytu mieszkaniowego,

- adaptację pomieszczeń.

2. Maksymalna kwota pożyczki może wynosić 5000 zł.

§21

1. Warunkiem uzyskania pożyczki jest złożenie kompletu dokumentów, który zawiera:

- wniosek poświadczony przez dwóch żyrantów, stanowi on Załącznik nr 6 do Regulaminu,

- oświadczenie pracownika o zamierzonym remoncie, zawierające planowane prace i ich koszt,

- w wypadku budowy domu należy dołączyć kserokopię zezwolenia na budowę i akt własności działki,

- w przypadku uzupełnienia wkładu lub zakupu domu, mieszkania- odpowiednie zaświadczenie.

2. Poręczycielem może być wyłącznie osoba zatrudniona w Szkole Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu na czas nieokreślony lub osoba zatrudniona na czas określony, jeżeli całkowity czas spłaty pożyczki nie przekracza określonego w umowie
o pracę czasu zatrudnienia, a żyrować może tylko dwie pożyczki.

 

§22

1.Wnioski o pożyczkę rozpatrywane są według kolejności wpływu i w miarę posiadanych środków, nie częściej niż 2 razy w roku.

2.W przypadkach szczególnie uzasadnionych dany wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością.

3. Wniosek o kolejną pożyczkę można składać miesiąc po spłaceniu poprzedniej pożyczki.

§23

1. Spłata pożyczki na cele mieszkaniowe następuje w 36 stałych ratach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyznania pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy ilość rat pożyczki można zmniejszyć do minimum 12.

2. Osoba korzystająca z Funduszu może wystąpić w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o zawieszenie spłaty raty pożyczki lub przedłużenie okresu spłaty pożyczki do maksimum 48 miesięcy.

3. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane w wysokości 3% w skali całej pożyczki.

§24

Pomoc zwrotna na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub częściowo po uzgodnieniu  ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracowników tylko w wyjątkowych wypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pożyczki.

§25

Szczegółowe zasady zawierania, spłaty i umarzania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe są określone w umowie między Szkołą Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi a „pożyczkobiorcą”, stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

1. Osoba, która otrzymała z Funduszu dopłatę, pomoc socjalną, pomoc na cele mieszkaniowe, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu kwoty dopłaty lub pomocy wraz z odsetkami w przypadku:

a)  złożenia przez osobę korzystającą z Funduszu nieprawdziwych oświadczeń lub dokumentów, ich sfałszowanie lub innego sposobu wprowadzenia Szkoły w błąd,

b)  wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem,

c)  gdy w okresie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe sprzeda albo odda dom, mieszkanie na najem, dzierżawę, użytkowanie.

d)  nie dotrzymanie warunków umowy pożyczki na cele mieszkaniowe.

2.  Osoba, która w celu otrzymania pożyczki mieszkaniowej poda nieprawdziwe dane albo wykorzysta przyznane środki niezgodnie z przeznaczeniem, traci prawo do ubiegania się o kolejną pożyczkę mieszkaniową przez najbliższe 3 lata.

§27

 1. Ustala się następujące terminy składania wniosków o udzielenie pomocy ze środków Funduszu:

do 31 marca i do 30 września. Wnioski składa się  w Sekretariacie szkoły. Wnioski są rozpatrywane dwa razy w roku: w kwietniu i październiku.

2. Na dofinansowanie wypoczynku dla pracowników i ich członków rodzin wnioski można składać w terminach:

- zimowiska dla dzieci w okresie ferii zimowych - do 31 marca

- kolonie, obozy letnie w okresie wakacji – do 30 września,

- wczasy zorganizowane lub niezorganizowane — do 30 września,

- „zielone szkoły” — do 30 września.

3. Wnioski i podania złożone po tych terminach będą rozpatrywane w miarę posiadanych środków i w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Wypłata świadczenia urlopowego ( dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego lub 

  niezorganizowanego) następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu

  wypoczynkowego.

§28

1. Prowadzi się ewidencję korzystania z Funduszu.

2. Z każdego posiedzenia dotyczącego przyznania świadczeń  sporządza się protokół.

3. Informacje o przyznanych Świadczeniach Socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wywiesza się w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

4. O imprezie masowej (wycieczka, impreza integracyjna, sportowa itp.)  informuje się w formie pisemnej – ogłoszenie w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, emeryci informowani są telefonicznie.

§29

Zmiany w rocznym planie oraz w regulaminie mogą być dokonywane tylko w takim samym trybie, w jakim nastąpiło ich zatwierdzenie.

§30

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechne przepisy prawa.

§31

Regulamin jest ogólnie dostępny w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły.

§32

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu oraz przedstawicieli związków zawodowych.
 

 

UZGODNIONO:   ZATWIERDZONO:

 

Załącznik  nr 1

 

 

Tabela 1. Podział na grupy dochodowe

 

GRUPA

Dochód brutto na osobę w rodzinie

I

Dochód poniżej 1000 zł

II

Dochód od 1000 zł do 2000  zł

III

Dochód od 2001 zł do 3000  zł

IV

Dochód powyżej 3000 zł

 

 

 

 

 

Tabela 2. Wysokość dofinansowania do wypoczynku pracownika i osób uprawnionych

 

GRUPA

Wypoczynek niezorganizowany

Wypoczynek zorganizowany

(po przedstawieniu faktury)

Dofinansowanie do pobytu w sanatorium % poniesionego wydatku zgodnie z przedstawioną fakturą

(nie więcej niż 800 zł)

I

650 zł

850 zł

do 70% kwoty

II

500 zł

700 zł

do 50% kwoty

III

350 zł

550 zł

do 40% kwoty

IV

200 zł

400 zł

do 20% kwoty

 

 

 

 

Tabela 3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego i niezorganizowanego dla osób pozostających na utrzymaniu pracownika

 

GRUPA

Wypoczynek niezorganizowany

Wypoczynek zorganizowany

% poniesionego wydatku zgodnie z przedstawioną fakturą

(nie więcej niż 800 zł)

I

400 zł

do 70% kwoty

II

300 zł

do 50% kwoty

III

250 zł

do 40% kwoty

IV

150 zł

do 20% kwoty

 

 

Załącznik nr 2

 

Racibórz, dn. …………………………

 

………………………………………….

Nazwisko i imię

………………………………………….

Adres zamieszkania

……………………………………………

Nr świadczenia z ZUS  - emerytury, renty

 

 

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania do wypoczynku

zorganizowanego / niezorganizowanego 3

 

Proszę o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w 20……  roku dla następujących osób:

 

 1. ………………………………………..

Nazwisko i  imię

 1. ……………………………………….
 2. ……………………………………….
 3. ……………………………………….

 

Oświadczam, że:

 

 1. Na moim utrzymaniu pozostają lub wspólnie ze mną zamieszkują w gospodarstwie domowym następujące osoby:

 

Lp.

Nazwisko i imię członka rodziny

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia dziecka

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 1. Miesięczny dochód brutto na jednego członka w mojej rodzinie wynosi  ……………… pln.
 • ( oświadczenie pracownika o dochodach na 1 członka rodziny)
 • ( w załączeniu zaświadczenia o dochodach członków rodziny – decyzja emerytalna, odcinek emerytury, itp.)

 

Kwotę świadczenia proszę przekazać na konto bankowe:

[1]

[2]

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Postanowienia:

 

 

Zgodnie z oświadczeniem, wnioskodawca zakwalifikowany jest do ……. grupy dochodowej. Ostatni raz wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ……… roku.

Na posiedzeniu w dniu…………………………postanowiono  przyznać / nie przyznać [3] dofinansowanie  do wypoczynku zorganizowanego / niezorganizowanego, dla………….. osób, w wysokości:

 1. …………………….
 2. ……………………..
 3. …………………….
 4. ……………………….
 5. ………………………

Łączna kwota dofinansowania ……………………………………….zł.

 

 

Racibórz, dn……………………………… Podpisy:

 1. ………………………………..

(dyrektor szkoły)

 1. ………………………………….

(przedstawiciel NSZZ Solidarność)

 1. ………………………………….

(przedstawiciel  ZZ ZNP)

 

  4 .  ……………………………………

 5……………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

 

Zapomoga losowa / socjalna

 

 

 1. Nazwisko i imię……………………………………………….………………………...
 2. Miejsce pracy( jeżeli więcej niż jedno, należy  podać wszystkie)…………………..…..

………………………………………………………………………………………………

 1. Stanowisko………………………………………………………………………..……..
 2. Staż pracy………………………………………………………………………………..
 3. Stan cywilny……………………………………………………………………………..
 4. Ilość dzieci na utrzymaniu…………………………………………………………...….
 5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….…..
 6. Uzasadnienie podania………….…………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Oświadczam, że w mojej rodzinie miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny wynosi……………………………zł., słownie zł……………………………………………….

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem

 

 

…………………………………………

 

 

 

Racibórz, dnia……………………………….

 

 

 

 

 

10. Opinia dyrektora placówki

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

11. Opinia przedstawicieli Związków Zawodowych:

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

12. Na posiedzeniu w dniu ………………………………  przyznano / nie przyznano[4]

jednorazową zapomogę w kwocie zł ……………………………………………… słownie:………………………………………………………………………………………….

 

 

Racibórz, dn. …………………………..

Podpisy:

 

 1. ……………………………………….

  (dyrektor szkoły)

 1. ……………………………………….

(przedstawiciel NSZZ Solidarność)

 1. ……………………………………….

(przedstawiciel ZZ ZNP)

 

 1. ……………………………………….

 

 1. ……………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

 

 

 

 

 1. Nazwisko i imię……………………………………………….………………………..........................
 2. Miejsce pracy( jeżeli więcej niż jedno, należy  podać wszystkie)…………………..………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Stanowisko………………………………………………………………………..……..
 2. Staż pracy………………………………………………………………………………..
 3. Stan cywilny……………………………………………………………………………..
 4. Ilość dzieci na utrzymaniu…………………………………………………………...….
 5. Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….…..
 6. Uzasadnienie podania………….…………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

9. Oświadczam, że w mojej rodzinie miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny wynosi……………………………zł., słownie zł……………………………………………….

 

Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem

 

 

…………………………………………..

 

 

 

Racibórz, dnia……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

10. Opinia dyrektora placówki

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

11. Opinia przedstawicieli Związków Zawodowych:

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

12. Na posiedzeniu w dniu ……………………………………………………..  przyznano / nie przyznano[5] jednorazową zapomogę w kwocie zł ……………………………………………… słownie:………………………………………………………………………………………….

 

 

Racibórz, dn. …………………………..

Podpisy:

 

 1. ……………………………………….

  (dyrektor szkoły)

 1. ……………………………………….

(przedstawiciel NSZZ Solidarność)

 1. ……………………………………….

(przedstawiciel ZZ ZNP)

 

 1. ………………………………….........

 

 1. ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH za rok 20…….

 

 

Ja niżej podpisany (a)…………………………………….......................................................................

zamieszkały(a): ……………………………..............................................................................................

oświadczam, że razem ze mną  zamieszkują w gospodarstwie domowym następujący członkowie rodziny:

Uwaga!

1. Do członków rodziny zaliczamy wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące w gospodarstwie domowym.

2. Dochody liczone od wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących w  gospodarstwie domowym

  ( za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci do 18 lat lub na utrzymaniu rodziców nie dłużej  

jednak niż do ukończenia 24 lat oraz inne osoby zamieszkujące razem)

   

Imię , nazwisko

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą

Wiek dziecka

Data urodzenia

Szkoła

Dochód miesięczny brutto

 

wnioskodawca

_

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

W oświadczeniu należy uwzględnić wszystkie dochody, bez względu na źródło ich pochodzenia zgodnie z zeznaniem  podatkowym za rok ………… [6]

Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedna osobę w mojej rodzinie wyniósł…………………………. zł.

Powyższy dochód jest/nie jest obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.

Zgodnie z art. 75 KPA, uprzedzony /a o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za fałszywe zeznanie, prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

……………………….     ……………… ……………………………………..

  ( miejscowość)     ( data )   ( podpis wnioskodawcy)

Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy

 

Wypełnia Zespół Socjalny

 

Świadczeniobiorca kwalifikuje się do ……. …… grupy dochodowej.

 

…………………………………….

  …………………………………….

  …………………………………….

  ( podpisy zespołu socjalnego)

Zmiana sytuacji rodzinnej i  materialnej w ciągu bieżącego roku kalendarzowego (dochody z ostatnich 3 miesięcy).

.....................................................................................................................................................................................

 

[1] W przypadku pracowników szkoły, proszę wpisać: zgodnie z danymi w ZOPO.

 

[2] W przypadku emerytów i rencistów, proszę o podanie aktualnego numeru konta bankowego.

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Niepotrzebne skreślić

[5] Niepotrzebne skreślić

[6] Należy podać łącznie dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym ze wszystkich źródeł, np. wykazanym w rubrykach : PIT36: poz. 86+129+131+132; PIT36L : poz. 26+31; PIT37: poz. 64+91; PIT 38: poz. 27; PIT40: poz. 66; PIT 40A/11A poz. 33+35

 

Załączniki:
Załącznik208 KB