główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie uchylenia Statutu sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu.

 Uchwała Nr 1/2017/2018

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

z dnia 29.08. 2017 r.

 

 

w sprawie uchylenia Statutu Sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

w Raciborzu, uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla Statut  Sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Beata Stępień