główna zawartość
artykuł nr 1

Aneks nr 2/16/17 do statutu szkoły

 ANEKS nr 2/16/17 DO STATUTU SZKOŁY

  Zatwierdzony Uchwałą nr 4/16/17 Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, z dnia 31 stycznia 2017.

 § 1

W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)   Rozdział X:  ORGANIZACJA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ otrzymuje brzmienie:
„Rozdział X: SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.”

2)   w § 42

a) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„Do szczegółowych zadań z zakresu organizacji biblioteki szkolnej należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
 i społeczną.”

b) W miejsce zapisu  w ust. 10 o treści: „Współpraca ta obejmuje m.in. ”  przyjmuje się brzmienie:

„Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.”

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.