główna zawartość
artykuł nr 1

Aneks nr 1/16/17 do statutu szkoły

Aneks nr 1/16/17 do statutu szkoły

zatwierdzony Uchwałą nr 1/16/17 Rady Pedagogicznej  Szkoły Podstawowej nr1

 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, z dnia 13 września 2016.

  

§ 1

W statucie Szkoły Podstawowej nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 12 przyjmuje brzmienie:

Procedura wystawiania oceny z zachowania

 

  1. Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra.

 

2.   Zastosowanie sankcji NR 1, o której jest mowa w paragrafie 13 niniejszego Statutu oraz sankcji kolejnych, skutkuje za każdym razem obniżeniem zachowania o jeden stopień.

 

3.   Pięć uwag pozytywnych skutkuje podniesieniem zachowania o jeden stopień.
W sprawach spornych powołuje się zespół rozstrzygający w składzie: wychowawca, pedagog, psycholog i dwóch nauczycieli uczących w klasie.

 

4.   Procedura obowiązuje na okres jednego semestru i każdy nowy semestr uczeń zaczyna od oceny dobrej. Ocena na koniec roku szkolnego jest wypadkową ocen za pierwszy
i drugi semestr. W przypadkach spornych decyzje podejmuje zespół rozstrzygający, jw.

 

5.   Uczeń otrzymuje uwagę w czterech obszarach: uwaga pozytywna, uwaga porządkowa (pozytywna), uwaga negatywna, uwaga porządkowa (negatywna).

 

6.   Pięć uwag porządkowych (pozytywnych/negatywnych) jest równoznaczne z 1 uwagą (pozytywną/negatywną).

 

7.   Uczeń, który otrzymał sankcję NR 1, nie może uzyskać oceny wzorowej
z zachowania.”

 

2)   § 13 przyjmuje brzmienie:

Procedura wystawiania uwag pozytywnych, negatywnych i porządkowych

 

1.   Uwagi zapisywane są w dzienniku elektronicznym zwanym dalej dzienniczkiem uwag.

 

2.   Uczeń z największą ilością uwag pozytywnych jest typowany do tytułu „Uczeń miesiąca”, z zastrzeżeniem punktu nr 10 niniejszego paragrafu. Jeżeli jest więcej niż jeden taki uczeń, tytuł przyznaje się uczniowi wyłonionemu spośród wytypowanych na drodze głosowania tajnego w zespole klasowym.

 

3.   W przypadku otrzymania przez ucznia pierwszych pięciu uwag negatywnych wychowawca klasy stosuje sankcję NR 1, tj.:  uczeń podpisuje kontrakt z wychowawcą (załącznik Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze).
O zastosowaniu sankcji NR 1, informowani są: uczeń i rodzice na piśmie listem do rodziców NR 1.

 

4.   Kolejne uwagi negatywne zostają dalej zapisywane w dzienniczku uwag.

 

5.   Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag skutkuje zastosowaniem sankcji NR 2 przez wychowawcę klasy, tj.: założeniem dzienniczka obserwacji ucznia  na okres 2 tygodni. O zastosowaniu sankcji NR 2 i założeniu dzienniczka obserwacji ucznia, rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców
NR 2. Dodatkowo rodzice ucznia podpisują kontrakt z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.
  Począwszy od zastosowania wobec ucznia  sankcji NR 2 i kolejnych sankcji uczeń zostaję wyłączony z udziału w imprezach szkolnych i klasowych typu: wycieczki, dyskoteki, ogniska, wyjścia do kina  itp. na czas 30 dni.

 

6.   Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag, skutkuje zastosowaniem sankcji NR 3, tj.:  ustaleniem 2 godzin  spotkań wychowawczo – terapeutycznych z pedagogiem i psychologiem oraz wyznaczeniem 5 godzin prac społecznych lub wolontariatu do wykonania przez ucznia np. praca w bibliotece szkolnej, zamiatanie posesji wokół szkoły, pielenie arboretum, itp. O sankcji NR 3 rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców NR 3 i zaproszeni na rozmowę
z dyrektorem, wychowawcą i pedagogiem. Odmowa wykonania prac społecznych na rzecz szkoły skutkuje zastosowaniem sankcji NR 4. 

 

7.   Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag,  skutkuje zastosowaniem sankcji NR 4, tj.: przeniesieniem do innej klasy na okres 3 tygodni. Uczeń podpisuje kontrakt z dyrektorem (załącznik Procedury postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze). O sankcji NR 4 rodzice są informowani
na piśmie listem do rodziców NR 4.

 

8.   Odnotowanie kolejnych 5 uwag negatywnych w dzienniczku uwag,  skutkuje zastosowaniem sankcji NR 5, z możliwością przeniesienia do innej szkoły zgodnie
z rozporządzeniem MEN oraz otrzymaniem oceny nagannej z zachowania za dany okres. O sankcji NR 5 rodzice są informowani na piśmie listem do rodziców NR 5.

 

9.   Zachowanie typu: brutalne pobicie z uszkodzeniem ciała, udowodniona kradzież, udowodniony fakt picia alkoholu, znieważenia pracowników szkoły, palenia czy zażywania środków psychoaktywnych jest rozpatrywany przez Zespół Wychowawczy Szkoły i skutkuje każdorazowo zastosowaniem co najmniej sankcji  NR 2  lub innych postanowień Zespołu.

 

10.  Każda uwaga negatywna u ucznia uniemożliwia przyznanie mu tytułu „Uczeń  miesiąca”.

 

11.  Nałożenie danej sankcji na ucznia przez wychowawcę jest ostateczne i nieodwołalne.

 

12.  Ocena z zachowania w klasach I – III jest oceną opisową, która stanowi opis postępów ucznia w rozwoju emocjonalno – społecznym. W opisie tym należy odnotować pozytywne postawy ucznia, nie omijając wskazań mankamentów
w zachowaniu, dotyczących kultury osobistej, stosunku do zadań szkolnych, współpracy z zespołem klasowym, pracy na rzecz społeczności szkolnej.

 

13.  Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem
§5 pkt.4 ppkt.4.

 

14.  Tryb odwoławczy od rocznej oceny z zachowania:

1)   Począwszy od klasy IV uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się od oceny z zachowania w przypadku, gdy ocena wystawiona jest niezgodnie
z przyjętymi kryteriami w terminie 2 dni roboczych od zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych do dyrektora szkoły.

2)   Dyrektor powołuje Komisję Odwoławczą w składzie: dyrektor szkoły, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, wychowawca klasy, która rozpatruje zasadność wniosku na podstawie dokumentacji szkolnej, opinii samorządu uczniowskiego i opinii nauczycieli.

Decyzja podjęta przez Komisję Odwoławczą jest decydująca.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.