główna zawartość
artykuł nr 1

KomPAS- Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu

obrazek

Dane szczegółowe projektu

Tytuł projektu: KomPAS- Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia/uczennicy Szkoły na Ostrogu

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wartość: 848 466,00

Wartość dofinansowania: 848 466,00

Beneficjent: Miasto Racibórz

Okres realizacji: 01.11.2010 – 31.07.2012

Krótki opis projektu:

Projekt koncentruje się na potrzebach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.

Cele projektu:

- zapobieganie zjawisku wewnętrznej segregacji i wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych przez wieloaspektowe długofalowe wsparcie uczniów z niepełnosprawniościami,

- promowanie postaw odpowiedzialności, solidarności i tolerancji wobec innych,

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez likwidację barier geograficznych i finansowych w dostępie do dóbr kultury i technologii ITC, promocję istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych,

- likwidacja różnic w wiedzy i umiejętnościach uczniów poprzez udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych łączących technologie ITC, wiedzę matematyczną, naukowo-techniczną, polonistyczną i ekspresje kulturalną,

-zapobieganie przedwczesnemu wypadnięciu z sytemu oświaty poprzez doradztwo i organizację kompleksowej opieki pedagog.- psychol. uczniom ze specjalnymi potrzebami lub zagrożonym patologią i ich rodzinom.

Status: w trakcie realizacji przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu