główna zawartość
artykuł nr 1

Szkolny Program Profilaktyki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
Im. Powstańców Śląskich
W RACIBORZU
 
 
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
 
 
Podstawą prawną stworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki jest Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31.01.2002 roku oraz ustawy:
 • Ustawa z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawa z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Ustawa z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 
 WSTĘP
Wizja SPP:
 „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wolnym od zagrożeń a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić”
 
Nasz Uczeń to dziecko zdrowe, wolne od nałogów, świadome zagrożeń płynących z używania środków odurzających jak i uzależniających. Potrafi stosownie do swojego wieku odpowiednio zachować się w sytuacjach stresowych. Kontroluje swoje emocje. Wyraża się kulturalnie, szanuje swoich kolegów , jak i dorosłych. Pomaga osobom mającym swoje problemy. Rozwija się i bawi oraz uczy w środowisku mu przyjaznym i rozumiejącym jego problemy. 
Misja SPP:  
 • SPP powstał jako odpowiedź na wyniki ankiet przeprowadzonych w roku szkolnym 2005/2006 diagnozujących środowisko uczniowskie oraz na podstawie wcześniejszej diagnozy środowiska wychowawczego
 • SPP ma spowodować zmiany ilościowe i jakościowe w środowisku uczniowskim, a także wykreować nowy model życia bez brania narkotyków, palenia tytoniu, picia alkoholu oraz bez agresji.
 • Chcemy mobilizować dzieci do zmiany postaw i zachowań poprzez stosowanie różnorodnych form oddziaływań zarówno informujących , edukujących jak i interwencyjnych
 • SPP skierowany jest do całej społeczności szkolnej
 • Proponujemy dziecku pokazanie “pozytywnego dorosłego”, zajęcia terapeutyczne, pracę i zabawę w gronie mu życzliwych, możliwość samorealizacji.
 W wyniku wszystkich oddziaływań w ramach SPP nasz uczeń potrafi sam rozstrzygnąć, co dla niego jest dobre, a co złe, potrafi współżyć w grupie, pomaga innym, szanuje kolegów  i osoby starsze.
Masze motto : „Słowa ulatują , przykłady przyciągają”
  

  I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
1. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, które stanowią spójną całość.
 
2. Szkolny Program Profilaktyki jest konstruowany na podstawie diagnozy problemów.
 
3. Diagnoza opracowana jest w oparciu o analizę:
 
1)   wyników badań ankietowych prowadzonych wśród uczniów klas szóstych, dotyczących problematyki uzależnień,
2)   badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa w szkole,
3)   dokumentacji szkolnej, w tym dzienników lekcyjnych, klasowych zeszytów uwag,
4)   ?informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,
5)   wywiadów z nauczycielami i rozmów z rodzicami,
6)   informacji z instytucji współpracujących ze szkołą,
7)   ?opinii uczniów wyrażanych przez członków Samorządu Uczniowskiego.
8)   wniosków z obserwacji zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
9)   ?frekwencji na zajęciach lekcyjnych,
10) frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
 
4. Działania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej to:
 
1)   stwarzanie przyjaznego klimatu (dobra komunikacja, podmiotowość, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami,
2)   udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach),
3)   budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli,
4)   pomoc uczniom mającym trudności w nauce, m.in. poprzez funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w szkole
5)   ?wczesne rozpoznawanie uczniów grup z niedostosowaniem społecznym, przeprowadzenie wstępnej diagnozy,
6)   kierowanie uczniów zagrożonych (w porozumieniu z rodzicami) do poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy, organizowanie w miarę potrzeb profilaktyki drugo i trzeciorzędowej,
7)   udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą;
8)   szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.
9)   ?szkolenie pracowników administracji i obsługi w zakresie podstawowych umiejętności profilaktycznych
 
 
II . CELE I ZADANIA
 
1.   Cel główny profilaktyki to ochrona ucznia przed wszelkimi zakłóceniami w rozwoju
 
2.   Cele szczegółowe:
 
1)   Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole
2)   Podnoszenie poziomu kultury osobistej na co dzień
3)   Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych.
 
  3.   Podstawowe założenia:
 
1)   promocja zdrowego trybu życia,
2)   umiejętność współdziałania w grupie,
3)   wspomaganie radzenia sobie z trudnościami
4)   ograniczenie czynników hamujących rozwój dziecka
5)   wzmacnianie czynników, które sprzyjają rozwojowi
6)   odpowiedzialność za siebie i za innych,
 
4. Zadania programu profilaktyki:
 
4.1 Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole ze szczególnym uwzględnieniem agresji słownej
 
4.2 Stworzenie bezpiecznego środowiska:
 
Ø   zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły
Ø   opracowanie klasowych kontraktów
Ø   pokazanie sposobów rozwiązywania problemów bez przemocy oraz reagowania w sytuacji presji i zagrożeń
 
4.3 Prowadzenie działalności edukacyjnej:
 
Ø   prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu radzenia sobie z agresją własną i innych
Ø   ciągła edukacja z zakresu poznania i wykorzystania norm postępowania w grupie
Ø   przygotowanie ucznia do współpracy i działania w grupie
 
4.4 Podnoszenie kultury osobistej na co dzień:
 
4.4.1. Szacunek dla siebie i innych:
 
Ø   wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się w szkole
Ø   wyrobienie i kształtowanie obiektywnego spojrzenia na zachowanie swoje i innych
 
4.4.2. Poszanowanie mienia wspólnego, symboli narodowych i religijnych:
 
Ø   poznanie symboli narodowych i religijnych
Ø   poznanie istoty świąt narodowych
Ø   uwrażliwienie na dbałość o mienie wspólne
 
  4.5  Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
 
4.5.1. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach:
 
Ø   Wskazanie osób mogących udzielić wsparcia
 
4.5.2.   Kształtowanie postaw asertywnych:
 
Ø   Edukacja w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych
Ø   Kształtowanie asertywnych umiejętności w komunikacji
Ø   Kształtowanie umiejętności w sytuacji nacisku
Ø   Kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych wyborów i decyzji
 
 
III . UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE
 
1.   W realizacje programu włączona jest cała społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkolni)
 
2. Uczestnicy programu powinni osiągnąć przewidywane efekty:
 
1)   umiejętność odmawiania,
2)   poczucie własnej wartości,
3)   uporządkowanie systemu wartości,
4)   umiejętności społeczne,
5)   wiedza o uzależnieniach,
6)   osobiste zaangażowanie
 
3. W realizacji programu przewiduje się różnorodne formy oddziaływań:
 
1)   wykłady,
2)    praca metodami aktywnymi (psychodrama, rzeźba, loteria, burza mózgów, dyskusja itp.)
3)    praca w grupie i praca indywidualna
4)   warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne
 
 
 4. Czas i zakres oddziaływań:
 
1)   systematyczne działania wśród dzieci i młodzieży w klasach I-IV na zajęciach edukacyjnych,
2)   rozmowy z rodzicami na zebraniach i podczas spotkań indywidualnych.
 
 
IV. EWALUACJA I DOKUMENTOWANIE
 
 1. Program Profilaktyki będzie podlegał ewaluacji na koniec każdego etapu kształcenia.
 2. Ewaluacja będzie obejmowała realizację zakładanych celów profilaktyki i ich zakres.
3.   Ewaluacja będzie skierowana w postaci ankiet do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4.   Przebieg realizacji programu dokumentowany jest poprzez zapisy w dziennikach lekcyjnych i dzienniku pedagoga.
 
 Rada Rodziców po zapoznaniu się z projektem podjęła uchwałę nr 2/07/08 z dnia 24 września 2007 r., o zatwierdzeniu Programu Profilaktyki Szkoły  do realizacji.