główna zawartość
artykuł nr 1

Szkolny Program Wychowawczy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Powstańców Śląskich
W RACIBORZU
 
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
 
 
Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczego:
 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 2. Konwencja o Prawach Dziecka
 3. Konstytucja RP
 4. Ustawa z dnia 07.08.1991 r., O systemie oświaty z późniejszymi zmianami /tekst jednolity z dnia 16.05.1996 r., Dz. U. Nr 67/
 5. Ustawa z dnia 08.01.1999 r., Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r., W sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, Dz. U. Nr 14
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r., W sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresem kształcenia ogólnego oraz warunków trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 19.04.1999 r., W sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
 9. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu , Regulamin SP1  i inne dokumenty wewnątrzszkolne.
 
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
 
 
  Kierujemy się starożytną zasadą „Cokolwiek czynisz czyń roztropnie i patrz końca”. Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły potrafili samodzielnie podejmować właściwe decyzje, umieli dokonywać wyborów. Pragniemy współpracować z rodzicami w działaniach prowadzących do pełnego rozwoju osobowości młodych ludzi. Naszą myślą przewodnią jest przeświadczenie o tym, że w wychowaniu trzeba być blisko życia. Wartości, bowiem istnieją albo w osobach i ich działaniu albo wcale.
 
Nasze motto brzmi
„Słowa ulatują, przykłady przyciągają”.
 
Główne zadania „Szkoły na Ostrogu”:
 
Ø Wspieranie się najlepszymi wzorcami.
Ø Rozwijanie zainteresowań i zdolności swoich wychowanków. Rozwijanie chęci uczenia się.
Ø Propagowanie zdrowego stylu życia.
Ø Dawanie wiary w siebie, poczucie samodzielności i zaradności. Nauka szacunku dla innych.
Ø Pomaganie w rozumieniu kultury i piękna.
Ø Pielęgnowanie tradycji, szkoły rodziny, ojczyzny.

I. NACZELNY CEL WYCHOWANIA:

Pełny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości.
II. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:
 1. stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej,
 2. troska o wszechstronny rozwój osobowy ucznia - opieka nad jego fizycznym, psychologicznym, społecznym rozwojem,
 3. przygotowanie wychowanków do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych,
 4. kształcenie własnej tożsamości ucznia jako przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie, z naciskiem na historię własnego narodu,
 5. koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,
 6. propagowanie zdrowego stylu życia – kształtowanie konstruktywnych wzorców zachowań,
 7. umiejętności dokonania właściwego wyboru (stawianie czoła zagrożeniom i uzależnieniom),
 8. wdrażanie do planowania i spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla własnego zdrowia i rozwoju.
III. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWANIA:
 
Cel wychowania
Zamierzone efekty działań wychowawczych
Uczeń znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej
- ma poczucie przynależności do klasy
- wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej, -- czuje się współodpowiedzialny za działania grupy
Zna i stosuje normy dobrego zachowania w miejscach publicznych
- okazuje szacunek młodszym i starszym
- zna i stosuje zwroty grzecznościowe
- zna symbole narodowe, wie, jak się wobec nich zachować
Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje
- umie zachować się w sytuacjach trudnych
- jest świadome swoich praw i obowiązków
- wie, do kogo może zwrócić się o pomoc
Dziecko potrafi komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi
- potrafi jasno formułować wypowiedzi
- otwarcie wyraża swoje prośby, sądy, oczekiwania
- posiada umiejętność wyrażania i obrony swoich praw
Uczeń zna swoje zalety i wady,
Potrafi nad nimi pracować
- obserwuje własne zachowania w różnych sytuacjach
- potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować, pracować nad sobą
- dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości
Uczeń potrafi zaplanować, skontrolować i ocenić swoje postępowanie
- uczeń poznaje swoje uzdolnienia, dąży do rozszerzenia zainteresowań
- potrafi planować swoje działania i przewidzieć jego efekty
- posiada umiejętność przyswajania wiedzy
- potrafi dokonać samokontroli i samooceny.
 
IV. FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ:
 
1. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz patriotycznych poprzez:
 
1)   poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych oraz szkolnych,
2)   kontynuację i wzbogacanie uroczystości szkolnych, które tworzą jej tradycję
(pasowanie uczniów klas I na członków społeczności szkolnej, Święto Patrona Szkoły, zakończenie roku szkolnego dla klas szóstych,
3)   apele społeczności szkolnej raz w miesiącu, prowadzone przez wyznaczone zespoły uczniów pod kierunkiem wychowawcy (okolicznościowe i podsumowujące pracę w I i II semestrze, kształtujące prawidłowe postawy i zachowanie, nadanie tytułu: „Mistrz Dobrych Manier”,
4)   organizacja imprez i spotkań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym (wycieczki klasowe uwzględniające wiek i możliwości ucznia, „zielone szkoły”, spotkania okolicznościowe - klasowe spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami, rajd profilaktyczny, imprezy klasowe).
 
2. Wychowanie do twórczej działalności:
 
1)   rozwijanie indywidualnych uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych, artystycznych, spektaklach teatralnych i seansach filmowych. Uczestnictwo w działaniach pozalekcyjnych ma charakter całkowicie dobrowolny. Nauczyciele starają się wytworzyć klimat, który działałby zachęcająco i stanowił o zrodzeniu potrzeby udziału,
2)   kształtowanie właściwych cech charakteru (pracowitość, umiejętność pokonywania trudności, wdrażanie do samodoskonalenia się, uczciwość, wrażliwość na potrzeby innych,
3)   wychowawczo – opiekuńczo funkcja świetlicy szkolnej poprzez:
- organizację opiekę, wypoczynku i rozrywki w ciągu roku szkolnego,
- rozwijanie uzdolnień, zainteresowań, wrażliwości, poczucie estetyki,
- podtrzymanie tradycji i obrzędowości szkolnej,
- wdrażanie nawyków higienicznych oraz dbałość o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy i zabawy.
3. Wychowanie moralne, religijne, światopoglądowe poprzez:
1) wychowawczą rola lekcji religii i pozostałych przedmiotów,
2)  uczenie tolerancji wobec cudzych przekonań, poszanowanie cudzej odrębności, akceptacja osób niepełnosprawnych, innych kultur, ras i religii.
4. Wychowanie do odpowiedzialności i samorządności:
1) budowanie samorządu szkolnego jako formy edukacji społecznej młodzieży ( wybory do SU, wybór opiekuna SU, opracowanie planu pracy),
2) umożliwienie rozwoju wszelkich inicjatyw i twórczych działań,
3) dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia,
4) współodpowiedzialność za wdrożenie programu „Zero tolerancji dla przemocy”
 
 
 
5. Współpraca z rodzicami poprzez:

1) angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły, udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
2) stworzenie dobrego przepływu informacji pomiędzy szkołą a rodzicami-zebrania, konsultacje, informacje na stronie internetowej szkoły, tablica ogłoszeń, kontakt telefoniczny, zeszyty korespondencji, 
3) podejmowanie przez Radę Rodziców uchwał o realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki i programu Wychowawczego Szkoły, zgodnie z zapisami w statucie szkoły. 
V. ROLA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

1) diagnozowanie potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci (diagnoza indywidualna, ankiety)
2) pomoc uczniom z trudnościami w nauce ( badania psychopedagogiczne)
3) udzielanie wsparcia uczniom zdolnym
4) profilaktyka trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania (terapia indywidualna, grupowa z elementami programów profilaktycznych)
5) opracowanie wewnątrzszkolnego programu profilaktyki zaburzeń zachowania
6) wypracowanie i wdrażanie systemu współpracy i pomocy rodzinie
7) monitorowanie realizacji indywidualnego programu dla uczniów niepełnosprawnych – realizujących obowiązek szkolny w naszej szkole
8) współpraca z instytucjami pomagającymi dziecku (Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, policja, Straż Miejska ,Sąd itp.)
9) zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczniów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych
 
VI. ROLA PEŁNOMOCNIKA DS. INTEGRACJI W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:
 
1. Powołanie, planowanie i koordynowanie pracy Zespoły Wychowawczego i Zespołu ds. Integracji, w tym nadzór nad rekrutacją uczniów do klas integracyjnych a w szczególności.:
1)   organizowanie spotkań wychowawców,
2)   projektowanie spotkań z rodzicami przyszłych klas I,
3)   proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, uczniów, wynikających z potrzeb szkoły,
4)   nawiązywanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz innymi placówkami specjalistycznymi odnośnie diagnozy, orzecznictwa i poradnictwa,
2.   analizowanie potrzeb szkoły w zakresie wspierania procesu integracji i humanizacji nauczania,
3.   kształtowanie właściwej sytuacji wychowawczej szkoły poprzez budowanie tradycji szkoły, organizowanie apeli wychowawczych, itp.
4.  zwalczanie wszelkich przejawów dyskryminacji, nietolerancji, wulgaryzmów oraz dewastacji mienia szkolnego i osobistego
5.   nadzór nad właściwą pracą świetlicy szkolnej,
6.   nadzór na pracą biblioteki szkolnej,
7.   nadzór nad procesem dydaktyczno-wychowawczym w klasach integracyjnych, oraz nad pracą pedagoga szkolnego, pedagogów specjalnych, psychologa i logopedy,
8.   sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły,
9.   sprawowanie opieki nad nauczycielami kontraktowymi i stażystami oraz koordynowanie praktyk studenckich,
10. w czasie nieobecności dyrektora prowadzenie i przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, oraz podpisywanie pism dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z zakresem obowiązków
11. Systematyczna kontrola  dokumentacji szkolnej dotyczącej spraw wychowawczo-opiekuńczych szkoły. 
 

 VII.  ROLA KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA W REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY.
 
1. Zakres zadań szkolnego koordynatora powinien wynikać z analizy zagrożeń dla uczniów i potrzeb szkoły w tym zakresie.
2.   Ustalenie zakresu zadań należy do dyrektora, który informuje o tym wszystkich pracowników szkoły.
3.   Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach powierza się koordynatorowi następujące zadania:
1)   inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych,
2)   organizowanie spotkań wychowawców,
3)   projektowanie spotkań z rodzicami,
4)   proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, uczniów,  wynikających z potrzeb szkoły/placówki,
5)   nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi środowiskiem lokalnym,
1)   analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo,
2)   ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach plenarnych rady pedagogicznej. Wnioskowanie o ujęcie niezbędnych priorytetów dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły,
3)   korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom (na przykład w zakresie udzielania pierwszej pomocy),
4)   dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania   w sytuacjach kryzysowych (m.in. postępowanie w sytuacji różnych zagrożeń, postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających),
5)   podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
6)   koordynowanie zajęć pozalekcyjnych w tym edukacyjnych opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno –  pedagogicznej dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole,
7) koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły w tym zadań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
8) podejmowanie działań mający na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.  
 
Rada Rodziców po zapoznaniu się z projektem podjęła uchwałę nr 1/07/08 z dnia 24 września 2007 r., o zatwierdzeniu Programu Wychowawczego Szkoły  do realizacji.