główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin "Szkoły na Ostrogu"

Regulamin „Szkoły na Ostrogu”
 
A. Prawa i obowiązki ucznia
 
1. Uczniowie mają prawo do:
ü właściwe zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
ü poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
ü rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü przestrzegania prawa szkolnego,
ü chronienia własnego życia i zdrowia,
ü przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
ü stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli
 i innych osób,
ü dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.
 
Samorząd Uczniowski
1. Uczniowie mają prawo do:
ü uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
ü demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
ü pomocy organizacji i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje
 w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiednie;
ü respektowania uchwał władz samorządu lub odwołania go, jeżeli nie spełniły swoich funkcji.

 

Lekcja
1. Uczniowie mają prawo do:
ü znajomości celów zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
ü pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
ü aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
ü uzupełnienia braków wynikających z absencji.

 

 Sala lekcyjna

 

1. Uczniowie mają prawo do:
ü udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
ü kontrolowania porządku zostawianego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü pozostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
ü dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
ü niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
 
Odpoczynek
1. Uczniowie mają prawo do:
ü odpoczynku podczas przerwy,
ü dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych tj. soboty i niedzieli,
z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

 

 

2. Uczniowie mają obowiązek:
ü przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ü dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
ü zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

 

 Prace domowe

 

1. Uczniowie mają prawo do:
ü uwzględnienia przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
ü ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadania domowe.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
ü kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.

 

 Zeszyt przedmiotowy

 

1. Uczniowie mają prawo do:
ü ukierunkowania przez nauczyciela , jak należy prowadzić zeszyt.
2. Uczniowie mają obowiązek:
ü starannego prowadzenia zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli.

 

 B. Formalne reguły współżycia w szkole
 
Procedury lekcyjne

 

1. Wejście do klasy:
ü Uczniowie ustawiają się w rzędach przed klasą: rząd dziewcząt, rząd chłopców;
ü Nauczyciel otwiera klasę;
ü Do klasy wchodzą dziewczęta, później chłopcy;
ü Wszyscy stają przy ławkach i następuje powitanie;
ü Uczniowie przygotowują się do lekcji;
ü Nauczyciel sprawdza listę;
ü Uczeń spóźniony, czyli taki, który wychodzi po zamknięciu drzwi, siada
w ławce usprawiedliwia się dopiero pod koniec lekcji.
2. Zachowanie w czasie lekcji
ü Uczeń odpowiada z ławki siedząc chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy, mapy, itp.;
ü Nie je się, nie żuje się gumy;
ü Nie trzyma się w ławce butelek, ciastek itp. niebędących pomocami do danej lekcji – jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście;
ü Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
3. Zakończenie lekcji
ü Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela;
ü Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.
4. Zastępstwa
ü W czasie zastępstwa nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu albo inne zajęcia edukacyjne.
5. Pracownie przedmiotowe
ü Szczególne zasady zachowania w pracowniach: biologicznej, informatycznych, technicznej, oraz w sali gimnastycznej i siłowni, określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

 

 Procedury inne niż lekcyjne
 
1. Nieobecności
ü Rodzice piszą wszelkie usprawiedliwienia w zeszycie korespondencyjnym (dzienniczek) – 16 kartkowy, w kratkę z podpisem rodziców i wychowawcy oraz pełnymi danymi ucznia.
ü Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane;
ü Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najdalej następnym dniu;
ü Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie zwolnienia od rodziców, pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji nauczyciela;
ü Zwolnienie ucznia z ostatniej lekcji w jego planie godziny wf musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnieniu do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali;
ü O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice;
ü Uczniowie, którzy nie uczestniczą na lekcje religii przebywają w ich czasie w bibliotece lub w świetlicy szkolnej.
2. Strój szkolony
ü W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym;
ü W dni deszczowe, oraz w okresie jesień- wiosna (od chwili ogłoszenia takiego obowiązku przez dyrektora), uczniowie zawsze zmieniają w szkole obuwie; obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie. Za biżuterię i markowe stroje szkoła nie ponosi odpowiedzialności;
ü Przy wejściu do Sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają obuwie na obuwie sportowe na jasnej podeszwie.
 
3. Savoir vivre
ü Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach;
ü W stołówce uczeń je najładniej jak umie i nie hałasuje;
ü W szkole nie można nosić nakryć głowy;
ü Nie używa się wulgaryzmów;
ü Nie bije się z kolegami;
ü Nie przynosi się do szkoły żadnych niebezpiecznych zabawek
i przedmiotów.
 
C. Dziennik i oceny
 
1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Nieprzygotowanie
ü Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w ilości określonej przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot;
ü Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowanie czy absencji;
ü Zgłoszenie zwalnia z odpowiedzi i kartkówki, chyba że uczeń decyduje się ją napisać;
ü Uczeń nie musi odpowiadać i pisać kartkówki, o ile jest posiadaczem „szczęśliwego numerka”;
ü „Szczęśliwy numerek jest to liczba losowana codziennie rano przez samorząd uczniowski oznaczającą liczbę przypadkową, pod którą uczeń jest zapisany w dzienniku lekcyjnym.
3. Oceny
ü Uczeń ma prawo znać kryteria oceny i wymagania z każdego przedmiotu;
ü Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny;
ü O ocenach informuje nauczyciel – uczeń nie ma wglądu do dziennika i nie ma prawa go nosić;
ü Na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu.
4. Sprawdziany
ü Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli co najwyżej 15- minutowego sprawdzianu z ostatniego tematu. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną z odpowiedzi ustnej;
ü Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika;
ü W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jedną klasówkę, w tygodniu nie może być ich więcej niż trzy.
 
D. Kary i nagrody
 
1. Nagrody
ü Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać pochwałę na forum klasy;
ü Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę może być pochwalony na forum szkoły;
ü Szkoła może skierować pochwałę pisemną do rodziców;
ü Uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.
2. Kary
ü Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice;
ü O ile to możliwe, uczeń musi sam je usunąć;
ü Za złe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie ustne lub pisemne
w zeszycie korespondencji (przez złe zachowanie rozumiemy niestosowanie się do niniejszego regulaminu);
ü Za poważniejsze przewinienie uczeń dostaje naganę na forum klasy;
ü Za dalsze złe zachowanie szkoła wzywa rodziców na rozmowę;
ü Uczeń może być wyłączony z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi;
ü Uczeń może być dyscyplinarnie przeniesiony do innej klasy.
 
O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję
w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.